MEVZUAT

 

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3903

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahildeİşleme Rejimi Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibarıyla aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir. Bu sistem çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirilebilir. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-dampingvergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Kararın 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşya, belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) kapsamında eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerine ilişkin işlemler, bu Kararın 5 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde yapılır.”

MADDE 5 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.21.0.GGM.0.06.12.01.00-010.06.01          Tarih: 20/11/2012

Konu: İthalat Tebliğleri

GENELGE

(2012/35)

Mer'i İthalat Tebliğlerinin gümrük işlemleri itibariyle uygulanmasında aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

I-) Eski, Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya

1-) İthalat Rejimi Kararı'nın 7'nci maddesi ve mer'i Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin İthalat Tebliği çerçevesinde, eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınmaksızın ithal edilebilecek mallar gümrük tarife istatistik pozisyonları itibariyle belirlenmiş bulunmaktadır. Belirtilen Karar ve Tebliğ hükümleri kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, yatık ve kusurlu olarak ithal edilebilecek eşyaya ilişkin değerlendirmelerin, gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle yapılması gerekmektedir.

Gümrük beyannamesinin tescil işlemi sonrasında ve muayene ve tespit aşamasında ilgili gümrük idaresince eşyanın eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, yatık veya kusurlu olduğunun değerlendirilmesi halinde, tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutulacak eşyaya ilişkin işlemler ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun cezai hükümleri saklı kalmak üzere, yükümlünün ilgili kuruma yönlendirilmesi gerekir.

2-) Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemleri eşyanın türüne göre yetkili gümrük idaresinden yapılır. Ancak Yatırım Teşvik Belgesi veya İzin ve Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek eşya ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168'inci maddesi hükmü kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük işlemleri geldiği gümrük idaresinde yapılabilecektir.

3-) (a) Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 07.05.2012 tarih ve 32697 sayılı yazıda, İthalat Rejimi Kararı'nın 7'nci maddesinde belirtilen "eski" tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında;

8429.51; 8429.52; 8429.59; 87.01; 87.02; 87.03; 87.04; 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonları dışında yer alan eşyanın (zikredilen tarife pozisyonları hariç), kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla mer'i İthalat Rejimi Kararı'nın 2'nci ve 7'nci maddeleri uyarınca ithaline izin verilmesinin uygun görüldüğü,

Ayrıca, yukarıdaki paragrafta açıklanan hususlar çerçevesinde belirtilen gümrük tarife pozisyonları (varsa, anılan tarife pozisyonları içinde yer alan aksam parça hariç ) dışında yer alan geçmiş yıllar üretimi eşyanın, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, buna ilave olarak, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla ithalinin mümkün bulunduğu,

Belirtilmiştir.

(b) Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 14.03.2012 tarih ve 19015 sayılı yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23.07.2011 tarih ve 28003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 2011/12 sayılı "Motorlu Araçlar ve Römorkların Model Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" ile imal yılının model yılına eşitlendiği belirtilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescilini gerektiren ve Tebliğ'de araç olarak anılan motorlu araç ve römorkların model yılı olarak aracın imal edildiği veya montajının yapıldığı yerde, araç sevke hazır hale geldiğinde imalatçı tarafından düzenlenen uygunluk belgesinde yer alan imal yılının esas alınacağı; aracın ilk defa tescili için zorunlu diğer belgelerle birlikte düzenlenen uygunluk belgesinin aslı veya aslının düzenlenme tarihini taşıyan, imalatçı tarafından onaylı suretinin ibraz edileceği,

Bu kapsamda imal yılı uygulamasının yürürlüğe gireceği 01.01.2013 tarihi itibariyle her yılın son dört (4) ayında üretildiği SGM 2011/12 sayılı "Motorlu Araçlar ve Römorkların Model Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ'e göre tespit edilen 87.01; 87.02; 87.03; 87.04; 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan otomotiv ana sanayi ürünlerinin kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla ertesi yılın ilk dört (4) ayı içerisinde ithaline izin verilmesi mer'i İthalat Rejimi Kararı'nın 2 ve 7'nci maddeleri uyarınca uygun görülmektedir.

Bu çerçevede, 01.01.2013 tarihi itibariyle bir önceki yılın son dört ayında üretildiği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluş (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından tespit edilen/doğrulanan 87.01; 87.02; 87.03; 87.04; 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan otomotiv ana sanayi ürünlerinin kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla ertesi yılın ilk dört (4) ayı içerisinde ithaline izin verilmesi uygun görülmüştür.

(c) Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 25.05.2012 tarih ve 38024 sayılı yazıda, 87.16 gümrük tarife pozisyonunda yer alan römork ve yarı römorkların ithal edilebilmesi için kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları gerektiğinden bahisle, yüklü olarak getirilen ve bilahare ithal edilen treylerlerin kullanılmış olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda yüklü olarak getirilen ve bilahare ithal edilmek istenen treylerler için, İthalat Rejim Kararı'nın 7'nci maddesi çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı'nın izninin aranması gerekmektedir.

(d) Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 08.08.2012 tarihli, 55229 sayılı uyarınca, eşya taşımak amacıyla dolu olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 7326.90.40.00.00 GTİP'li metal tel sepetler ile 3923.10.00.00.00 GTİP'li plastik ambalaj malzemelerinin ithalatında, İthalat Rejimi Kararının 7'nci maddesi kapsamında izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

(e) Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 06/11/2012 tarihli ve 74917 sayılı yazıda, motorlu bir aracın kullanılmamış sayılmasına ilişkin uluslar arası bir kilometre standardı bulunmadığı, bir kilometre sınırı belirlenmesinin suiistimal edilebileceği ve adli ihtilaflara neden olabileceği gibi nedenlerle bu tür bir uygulamanın uygun olmayacağı değerlendirildiği, bununla birlikte, fabrika test sürüşü, bekleme sahası ile yükleme-boşaltma yerine gidiş-geliş vb. benzer durumlarda yapılacak sürüşler için Bakanlığımızın geçmiş deneyimleri tespit edilecek makul bir gösterge kaydının kabul edilebileceği; uzun yıllardır devam etmekte olan bahse konu uygulamanın sorunların çözümünde sağladığı esneklik nedeniyle etkili olduğu; bahse konu araçların ithalatında trafiğe kayıt edilmediklerinin belgelendirilmesinin yanı sıra gerekli görüldüğü hallerde müracaat bazında ilave belgeler istenebileceği ve makul bir kilometre sınırının uygun olarak değerlendirilebileceği mütalaasında bulunulmuştur.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan 26/03/2012 tarihli ve 304.99/193 sayılı yazıda, motorlu taşıt araçlarının fabrika çıkışından itibaren yol testi, depolama yerine nakli, gemilere biniş-iniş vb. nedenlerle belirli bir kilometre yol kat etmesinin zorunlu olduğu, kilometre konusunda belirli bir standart bulunmadığı, uygulamanın firmadan firmaya değişiklik arz ettiği belirtilerek, zorunlu olarak kat edilen yolun araç ağırlığı 3,5 tonun altında olan araçlar için 300 kilometreye kadar, kamyon, otobüs vb. araçlarda ise 3.000 kilometreye kadar değişmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede, motorlu taşıt araçlarının eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmaması şartıyla, araç ağırlığına bakılmaksızın 300 kilometreye kadar yol kat etmiş olanların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça (Türk Standartları Enstitüsü) da uygun bulunması koşuluyla İthalat Rejimi Kararı'nın 7'nci maddesi kapsamında Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınmaksızın, işlemlerin ilgili gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılması uygun bulunmuştur.

Bahsi geçen kilometre sınırının üzerinde yol kat ettiği tespit edilen araçların eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmaması şartıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça (Türk Standartları Enstitüsü), yol testi, depolama yerine nakli, gemilere biniş-iniş vb. nedenler ve Ekonomi Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yukarıda belirtilen görüşleri gözetilerek yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunanların İthalat Rejim Kararı'nın 7'nci maddesi çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı'nın izni aranmaksızın ithaline ilgili Bölge Müdürlüğünce karar verilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.

II-) İstisna ve Muafiyetler

Bilindiği üzere, 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın 112'inci maddesi, "Bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz" hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, Karar'da belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, Karar kapsamında gümrük vergilerinden muaf tutulan veya istisna edilen ticari mahiyette bulunmayan ve İthalat Tebliğleri kapsamına giren eşya için ayrıca kambiyo ve ithalat rejimi tahdit ve takyitleri aranmayacaktır.

III-) Yürürlükten kaldırılan mevzuat

21/05/2009 tarihli ve 2009/74 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Dış Ticaret Mevzuatı

29.10.2012 - 05.11.2012 Arasındaki Değişiklikler
Yeni Eklenenler
 
04.11.2012
Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2012/3850
2011/2033 sayılı Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karara, Irakın ihtiyacı olan gaz yağının transitine, naftanın ve fuel-oilin Iraktan transitine ve/veya ithaline izin verilebileceği ile ilgili Geçici Madde 3 eklenmiştir.
 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 2012/3834
2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Network

Copyright © Küre Danışmanlık